Rozliczenie Prosumentów

Eko zysk

Pod koniec 2013r. w życie wprowadzono szereg zmian w prawie zwanych małym trójpakiem energetycznym. Zmiany te wprowadziły kilka istotnych pojęć m.in. określono, że mikroinstalacja to odnawialne źródło energii o mocy do 40kW. W 2018 roku zaktualizowano tę informację i podwyższono wartość do 50kW. Postanowiono, że mikroinstalacje OZE o wysokości całkowitej do 3m, montowane na budynkach oraz na gruncie nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Określono również, że każda mikroinstalacja przyłączana bezpośrednio do sieci budynku nie wymaga uzyskania warunków przyłączenia lecz dokonuje się jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na podstawie zgłoszenia w lokalnym Zakładzie Energetycznym (ZE).

Konsumentów energii, którzy jednocześnie konsumują i produkują energię zaczęto nazywać Prosumentami. Zmiany pozwoliły także na odsprzedaż nadwyżek energii do sieci miejskiej przez Prosumentów. Od lipca 2016r po wejściu w życie ustawy OZE, Prosumenci uzyskali możliwość oddawania nadwyżek energii (różnicy między produkcją z PV a konsumpcją przez odbiorniki) do sieci Zakładu Energetycznego. Za oddaną do sieci energię Prosument uzyskuje upust na zakup energii z sieci. Upust liczony jest jako 80% ilości oddanych kWh do sieci miejskiej dla instalacji o mocy do 10kWp oraz 70% ilości oddanych kWh dla instalacji od 10 do 40kWp. Upust uwzględnia także koszty przesyłu energii i dotyczy Prosumentów posiadających umowy kompleksowe (na zakup i przesył energii) ze sprzedawcą lokalnym.  Schemat działania tego rozwiązania przedstawiono poniżej:

 taryfy_zmieniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenie z ZE następuje raz do roku na zasadzie różnicy wskazań liczników (ilości pobranej energii z sieci minus ilości oddanej wymnożonej przez współczynnik 80% lub 70%).  Dla instalacji oddanych po 1 lipca 2016r zasady opisane powyżej obowiązują przez 15 lat od dnia przyłączenia instalacji do sieci ZE.